Skip Navigation

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. wprowadzenie

W poniższych informacjach chcielibyśmy przedstawić Państwu, jako "osobie, której dane dotyczą", przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do "Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH". Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu użytkownik może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

Użytkownik może również podjąć proste i łatwe do wdrożenia środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do jego danych przez osoby trzecie. W związku z tym chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby dać ci kilka wskazówek, jak bezpiecznie obchodzić się z twoimi danymi:  

  • Chroń swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) i swój system informatyczny (komputer, laptop, tablet lub urządzenie mobilne) za pomocą bezpiecznych haseł.
  • Tylko Ty powinieneś mieć dostęp do haseł.
  • Upewnij się, że używasz haseł tylko do jednego konta (loginu, konta użytkownika lub klienta).
  • Nie używaj jednego hasła do różnych stron internetowych, aplikacji lub usług online.
  • Zwłaszcza w przypadku korzystania z publicznie dostępnych systemów informatycznych lub systemów informatycznych udostępnianych innym osobom należy zawsze wylogowywać się po zalogowaniu się do witryny internetowej, aplikacji lub usługi online.

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i być wybrane w taki sposób, aby nie można ich było łatwo odgadnąć. W związku z tym nie powinny zawierać popularnych słów codziennego użytku, własnego imienia lub imion krewnych, ale powinny zawierać duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

2. odpowiedzialny
Administratorem danych w rozumieniu RODO jest

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Humboldtstraße 25
02625 Bautzen
Przedstawiciel administratora: Pan Olaf Franke

3. inspektor ochrony danych

Zwracamy uwagę, że nie ma potrzeby wyznaczania inspektora ochrony danych.

Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych: brak obowiązku wyznaczenia

E-mail: info@oberlausitz.com

4. definicje terminów

Oświadczenie o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

1. dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. podmiot danych
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (naszą firmę).
3. przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
5. profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
6. pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
7. podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
8. odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.
9. Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
10. zgoda
Zgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG) służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeśli użytkownik jest klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Nasza oferta jest zasadniczo skierowana do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

6 Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

1. użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2. ujawnienie jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę, aby jego dane nie zostały ujawnione,
3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz
4. jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W celu ochrony danych użytkownika i, w razie potrzeby, umożliwienia nam przekazywania danych do państw trzecich (poza UE/EOG), zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Jeśli standardowe klauzule umowne nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zgoda użytkownika może służyć jako podstawa prawna do przekazywania danych do państw trzecich zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Może to nie mieć zastosowania do przekazywania danych do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

1. użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
2. ujawnienie jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,
3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz
4. jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W ramach operacji przetwarzania opisanych w niniejszej polityce prywatności dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Stany Zjednoczone nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych (ETS: wyrok w sprawie Schrems II). W szczególności amerykańskie organy śledcze mogą zobowiązać amerykańskie firmy do przekazania lub ujawnienia danych osobowych bez możliwości podjęcia przez osoby, których dane dotyczą, skutecznych działań prawnych przeciwko temu. Oznacza to, że istnieje podstawowe prawdopodobieństwo, że dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez amerykańskie organy śledcze. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych. W celu ochrony danych użytkownika zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Jeśli standardowe klauzule umowne nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zgoda użytkownika może służyć jako podstawa prawna do przekazywania danych do państw trzecich zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Może to nie mieć zastosowania w przypadku przekazywania danych do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

7 Technologia

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS
Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub prośby o kontakt wysyłane do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zawiera "https://" zamiast "http://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Korzystamy z tej technologii w celu ochrony przesyłanych danych.

7.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej
Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się ani w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer (w tak zwanych "plikach dziennika serwera"). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być następujące dane

1. typy i wersje używanych przeglądarek,
2. system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp,
3. strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. referrer),
4. podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej,
5. data i godzina dostępu do strony internetowej,
6. skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP) oraz,
7. dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby użytkownika. Informacje te są raczej wymagane w celu

1. prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej,
2. optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej,
3. zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz
4. dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku.

W związku z tym zebrane dane i informacje są przez nas analizowane zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej.

8. Pliki cookie

8.1 Ogólne informacje na temat plików cookie
Pliki cookie to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w systemie informatycznym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

W pliku cookie przechowywane są informacje wynikające z połączenia z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

Korzystanie z plików cookie ma na celu uprzyjemnienie korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład używamy sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznane, że już nas odwiedził oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadził, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny naszej oferty dla użytkownika w celu optymalizacji. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą witrynę, gdy odwiedza ją ponownie. Pliki cookie ustawione w ten sposób są automatycznie usuwane po określonym czasie. Odpowiedni czas przechowywania plików cookie można znaleźć w ustawieniach używanego narzędzia zgody.

8.2 Podstawa prawna korzystania z plików cookie
Dane przetwarzane przez pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, są zatem niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku wszystkich innych plików cookie użytkownik wyraził na to zgodę za pośrednictwem naszego banera plików cookie opt-in zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8.3 Uwagi dotyczące unikania plików cookie w popularnych przeglądarkach
Użytkownik może usunąć pliki cookie, zezwolić tylko na wybrane pliki cookie lub całkowicie dezaktywować pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień używanej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej odpowiednich dostawców:  

9. wysyłka newslettera

9.1 Wysyłanie newsletterów do obecnych klientów
Jeśli użytkownik podał nam swój adres e-mail przy zakupie towarów lub usług, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania mu ofert podobnych towarów lub usług do tych, które już zakupił z naszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z sekcją 7 (3) UWG nie musimy w tym celu uzyskiwać odrębnej zgody użytkownika. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik początkowo sprzeciwił się wykorzystywaniu jego adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać mu żadnych wiadomości e-mail. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość do administratora danych wymienionego na początku. Użytkownik poniesie jedynie koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. Po otrzymaniu sprzeciwu wykorzystanie adresu e-mail użytkownika do celów reklamowych zostanie natychmiast przerwane.

9.2 Sendinblue
Ta strona korzysta z Sendinblue do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji biuletynu są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Sendinblue, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera udostępniamy odpowiedni link. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Użytkownik może również w dowolnym momencie zapobiec przetwarzaniu danych, rezygnując z subskrypcji newslettera. Użytkownik może również uniemożliwić przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Użytkownik może również zapobiec przechowywaniu i przesyłaniu danych osobowych poprzez dezaktywację Java Script w przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokera Java Script (np. noscript.net lub www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że środki te mogą oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.

Z pomocą Sendinblue jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również rozpoznać, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy rozpoznać, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu newslettera.

Sendinblue umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. "klastry"). Odbiorcy newsletterów mogą być kategoryzowani na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów Sendinblue po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

Z polityką prywatności Sendinblue można zapoznać się pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

10 Nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli również komunikować się z Tobą w sieciach społecznościowych i informować Cię o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani za pomocą własnych stron. Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy współodpowiedzialni z dostawcą odpowiedniej platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania wywołane przez to, w rozumieniu art. 26 RODO.

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.
Jako środek ostrożności chcielibyśmy zatem zwrócić uwagę, że dane użytkownika mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się z ryzykiem w zakresie ochrony danych, ponieważ może być trudniej zabezpieczyć swoje prawa, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp., a przetwarzanie w sieciach społecznościowych jest często przeprowadzane bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców bez naszej możliwości wpływania na to. Jeśli profile użytkowników są tworzone przez dostawcę, często używane są pliki cookie lub zachowanie użytkownika jest przypisywane do jego własnego profilu członka sieci społecznościowej.

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych są przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu danego dostawcy w celu komunikowania się z użytkownikiem w odpowiednim czasie lub informowania go o naszych usługach. Jeśli jako użytkownik musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. a RODO w połączeniu z art. 7 RODO. Art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest dochodzić swoich praw (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio u odpowiedniego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika w sieciach społecznościowych są podane poniżej przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, z której korzystamy:

10.1 Facebook
(Wspólny) administrator przetwarzania danych w Europie:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (polityka danych):
https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 Instagram
(Wspólny) administrator przetwarzania danych w Niemczech:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (polityka danych):
https://instagram.com/legal/privacy/

10.3 YouTube
(Wspólny) administrator przetwarzania danych w Europie:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności:
https://policies.google.com/privacy

11. analiza sieci

11.1 Matomo
Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponent Matomo dostawcy InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo to narzędzie programowe do analizy sieci, tj. do gromadzenia, zestawiania i oceny danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Gromadzone są między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Jest to wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora; pliki dziennika, które są wrażliwe zgodnie z prawem o ochronie danych, są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie informatycznym użytkownika. Ustawiając plik cookie, jesteśmy w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z poszczególnych stron tej witryny, przeglądarka internetowa w jego systemie informatycznym jest automatycznie monitowana przez komponent Matomo o przesłanie danych na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, który służy nam między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP używanego połączenia internetowego, są przesyłane na nasz serwer. Te dane osobowe są przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Te operacje przetwarzania są wykonywane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Postanowienia Matomo dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie: https://matomo.org/privacy/  

12. Wtyczki i inne usługi

12.1 Zdjęcia Google
Korzystamy z usługi online dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, do przechowywania obrazów osadzonych na naszej stronie internetowej.

Osadzanie to integracja określonych treści stron trzecich (danych tekstowych, wideo lub obrazów), które są dostarczane przez inną stronę internetową (Zdjęcia Google), a następnie pojawiają się na naszej własnej stronie internetowej (nasza strona internetowa). Do osadzania używany jest kod osadzania. Jeśli zintegrowaliśmy kod osadzania, zewnętrzna zawartość ze Zdjęć Google jest domyślnie wyświetlana natychmiast po odwiedzeniu jednej z naszych stron internetowych.

Adres IP użytkownika jest przekazywany do Zdjęć Google za pośrednictwem technicznej implementacji kodu osadzania, który umożliwia wyświetlanie obrazów ze Zdjęć Google. Google Photos rejestruje również naszą stronę internetową, typ używanej przeglądarki, język przeglądarki, czas i długość dostępu. Ponadto Zdjęcia Google mogą gromadzić informacje o tym, które z naszych podstron odwiedziłeś i które linki kliknąłeś, a także o innych interakcjach, które wykonałeś podczas odwiedzania naszej witryny. Dane te mogą być przechowywane i analizowane przez Google Photos.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

12.2 Google WebFonts
Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe do jednolitego wyświetlania czcionek. Google WebFonts są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat Google WebFonts i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.

12.3 OpenStreetMap
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy sekcje map internetowego narzędzia mapowego "OpenStreetMap". Jest to tak zwane mapowanie open source, do którego możemy uzyskać dostęp za pośrednictwem API (interfejsu). Funkcja ta jest oferowana przez OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania. Korzystając z tej usługi, można na przykład wyświetlić naszą lokalizację i ułatwić jej znalezienie.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do podstron, z którymi zintegrowana jest OpenStreetMap, informacje o korzystaniu przez niego z naszej strony internetowej (takie jak adres IP, dane dotyczące przeglądarki, typ urządzenia, system operacyjny) są przesyłane do OpenStreetMap i tam przechowywane.

OpenStreetMap korzysta z sieci dostarczania treści (CDN) firmy Fastly, Inc, PO Box 78266, San Francisco, CA 94107, USA (fastly) w celu przyspieszenia działania usługi. CDN to usługa, za pomocą której zawartość naszej oferty online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika lub skrypty, są dostarczane szybciej za pomocą rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN.

Fastly przesyła dane osobowe z plików dziennika (np. adresy IP) do USA w celu przetwarzania wszystkich danych, ponieważ niektóre serwery do przetwarzania plików dziennika znajdują się wyłącznie w USA. W związku z tym Fastly zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Aktualną politykę prywatności Fastly można znaleźć pod adresem: https://www.fastly.com/de/privacy/.

Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Szczegółowe informacje na temat OpenStreetMap można znaleźć pod adresem: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

12.4 YouTube (filmy)
Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza, gdy uzyskuje dostęp do podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube użytkownika.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą witrynę internetową, jeśli jest zalogowany w serwisie YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej witryny; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie film z YouTube, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Polityka prywatności YouTube jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


12.5 Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje czcionki internetowe firmy Adobe do standardowego wyświetlania niektórych czcionek.
Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny, jego przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe w celu ich prawidłowego wyświetlenia na urządzeniu użytkownika. W ten sposób przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że ta strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Według Adobe żadne pliki cookie nie są przechowywane podczas dostarczania czcionek. Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html. Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć pod adresem: www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html. Polityka prywatności Adobe jest dostępna pod adresem: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.


13 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

13.1 Prawo do potwierdzenia
Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane.

13.2 Prawo do informacji Art. 15 RODO
Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych użytkownika oraz kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

13.3 Prawo do sprostowania Art. 16 RODO
Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

13.4 Usunięcie danych Art. 17 RODO
Użytkownik ma prawo żądać od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z podstaw przewidzianych prawem oraz o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

13.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 RODO
Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

13.6 Przenoszenie danych Art. 20 RODO
Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, użytkownik ma prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.


13.7 Sprzeciw Art. 21 RODO
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f) (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) RODO.

Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO.

W przypadku wniesienia przez użytkownika sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych.

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.


13.8 Wycofanie zgody na mocy przepisów o ochronie danych
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

13.9 Skarga do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

14 Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane przepisami prawa, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie określony okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

15 Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji lub zawarcia umowy.

16. aktualność i zmiana oświadczenia o ochronie danych

Niniejsza polityka prywatności jest aktualna i datowana na luty 2023 roku.

Zmiana niniejszej polityki prywatności może okazać się konieczna ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub ze względu na zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Dostęp do aktualnej polityki prywatności można uzyskać i wydrukować w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem"https://www.lausitzer-fisch.de/datenschutzerklaerung" .

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych: audatis MANAGER.